TAKBELIT

Sunday, September 27, 2020

About TAKBELIT Intertantional group

Image result for about us

خدمت رسانی با تعهد حرفه ای در دستور اصلی کار ماست گروه بین المللی «تک بلیط» با تکیه بر تعهد، دانش و تجربه پرسنل متخصص خود و بکارگیری تجارب مدیریتی حرفه ای، همواره فعالیت های خود را در عرصه گردشگری و سیاحتی مدرن دنبال می کند. این گروه به همراه گروه های زیر مجموعه خود از جمله «سحاب پرواز» خدمات و همچنین پشتیبانی خدمات خود را جهت کسب رضایتمندی مشتریان خود در راس اهداف خود قرار داده و همواره سعی نموده است در مسیر کسب تجربیات ارزشمند در حوزه سیاحتی و گردشگری، توانمندی های به روز خود را در راه خدمت رسانی به مشتریان محترم خود به کار گیرد و در نهایت با ایجاد زیر ساخت ارتباطی امن، قابل اتکا و استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا، سطح فعالیت خود را گسترش داده و به عنوان هدف غایی و عالی خود در خدمت مردم و ایران عزیزمان در سرلوحه کاری خود ثبت نماید و همواره وصول به این اهداف را به عنوان اصلی ترین و مهمترین معیارهای ارزشیابی کار و فعالیت خود قرار دهد.

 

 

TAKBELIT Advanced tourism solutions